baner+logo_merre

Wybierz swój język

Regulamin

 1. Właścicielem sklepu (Sprzedawcą) jest MERRE PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 84/86, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646370, NIP: 5272786158, Regon: 365842006 (dalej: Merre)
 2. Numer konta sklepu: 30 1750 0009 0000 0000 0160 9173.
 3. Dane kontaktowe sklepu:
  1. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Telefon: 22 4245091
 4. Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży, w których stroną jest konsument.
 5. Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym Merre odbywa się według niniejszego regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym Merre oznacza, że akceptuje on niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 6. Z oferty sklepu internetowego Merre może korzystać każda osoba posiadająca osobowość prawną.
 7. Przedmiotem umowy sprzedaży (świadczenia) są towary (rzeczy) widoczne na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca gwarantuje, że oferowane towary są wolne od wad.
 8. Sprzedawca w swej działalności stosuje kodeks dobrych praktyk - w opracowaniu.
 9. Wymagania techniczne:
  1. dostęp do internetu,
  2. komputer z zainstalowaną współczesną przeglądarką,
  3. ekran o minimalnej rozdzielczości 800 x 600,
  4. włączona opcja akceptacji ciasteczek (cookies).
 10. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 11. Obszar działania sklepu to cała Polska.
 12. Zamówienia spoza obszaru Polski są przyjmowane do realizacji z tym, że koszt przesyłki każdorazowo będzie przesyłany na adres e-mail Klienta z prośbą o akceptację.
 13. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich. Nie uwzględniają kosztów dostawy.
 14. Koszt usługi dostawy, także koszt pobrania należności przy dostawie zamówienia, wyświetlany jest jako osobna pozycja, po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 15. Klient kompletuje zamówienie wybierając spośród oferowanych produktów. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” po prawej stronie zdjęcia produktu. Zawartość koszyka i jego wartość widoczna jest przez cały czas w górnej, prawej części ekranu. Zamówienie można zmodyfikować (zmienić ilość sztuk lub anulować część wcześniejszego wyboru) po wejściu w zakładkę „Twój koszyk”. Akceptacja zamówienia odbywa się przez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 16. Dostępne są następujące opcje realizacji dostawy:
  1. Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy,
  2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej za osobną opłatą, widoczną w koszyku i płatną łącznie z wynagrodzeniem za zamówione towary. Sprzedawca może udzielić rabatu w wysokości do 100% kosztów spedycyjnych. Usługa transportu zamawiana jest w imieniu Klienta.
  3. Nadanie przesyłki z zamówieniem następuje najpóźniej w dwa dni robocze po zaksięgowaniu zapłaty wynagrodzenia.
 17. Płatności za zamówione towary można dokonać:
  1. Przy odbiorze towaru dostarczonego za pośrednictwem przewoźnika – w sytuacji, gdy Klient wybierze opcję „Pobranie przy dostawie”, za osobną opłatą widoczną podczas wybierania opcji dostawy i płatną łącznie z wynagrodzeniem za zamówione towary,
  2. przy odbiorze towaru w siedzibie sprzedawcy – w sytuacji, gdy Klient wybierze opcję „Odbiór osobisty”,
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy. W takiej sytuacji towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty w banku prowadzącym rachunek bankowy sprzedawcy. W tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer zamówienia,
  4. poprzez system płatności online oferowany przez operatora płatności internetowych Dotpay. System ten oferuje autoryzację płatności kartami płatniczymi, E-transfery, przelewy elektroniczne i przelewy bankowe. W tym celu należy wybrać metodę płatności „Dotpay”. W następnym oknie, po naciśnięciu „Potwierdzenie zamówienia”, Klient otrzymuje możliwość przejścia do zewnętrznego systemu transakcyjnego po wybraniu „Zapłać przez Dotpay”. Towar wysyłany jest po otrzymaniu potwierdzenia dokonania transakcji od operatora płatności.
 18. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie na adres e-mail podany przy rejestracji ze statusem "Otrzymano zamówienie". Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Za chwilę zawarcia umowy sprzedaży uznaje się fakt potwierdzenia zamówienia w postaci zmiany statusu transakcji na „Potwierdzone”. O zmianie statusu klient zostanie poinformowany e-mailem.
 19. Od chwili zawarcia umowy informacja o asortymencie i cenach jest wiążąca dla oferenta.
 20. Do czasu zmiany statusu na „Potwierdzony” zastrzegamy, iż asortyment i ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie. O takiej zmianie Klient zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub e-mailem. Klient wtedy może zrezygnować z całości zamówienia, jego części lub zaakceptować zmiany. Chwilą zawarcia umowy staje się wówczas moment otrzymania od Klienta e-maila z zaakceptowanymi zmianami.
 21. Klient może zrezygnować z zamówienia do chwili osobistego odbioru towarów lub nadania przesyłki przez Sprzedającego. Fakt wysłania zamówienia powoduje zmianę statusu transakcji na "wysłane", o czym Klient jest informowany drogą wiadomości e-mail.
 22. Klient ma obowiązek sprawdzenia dostarczonej przesyłki przed dokonaniem zapłaty przedstawicielowi przewoźnika.
 23. W razie niezgodności dostarczanej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia niezgodnych produktów. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie Klient, gdy zdecyduje się na jej przyjęcie, i jednocześnie żąda, aby Sprzedawca wystąpił z roszczeniem w stosunku do przewoźnika, ma obowiązek zażądać od kuriera protokołu szkody podpisanego przez spedytora. O każdej z tych sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane jest jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 24. Zamówienia będą dostarczane pod adres wskazany przez Klienta.
 25. Ochrona danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...):
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 5 pkt 1 lit. b Rozporządzenia),
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 5 pkt 1 lit. c Rozporządzenia),
  3. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 5 pkt 1 lit. d Rozporządzenia).
  1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.
  2. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w przypadkach, gdy:
  3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 26. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania. W tym celu powinien przesłać na adres poczty elektronicznej, faksem lub listownie (o zachowaniu terminu decyduje data nadania) na adres siedziby sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie.
 27. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest następujący:
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  - Adresat: MERRE PL Sp. z o.o., ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks: 22 2010716
  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  - Adres konsumenta(-ów)
  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  - Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.
 28. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie internetowej sprzedawcy pod adresem www.merre.pl/pl/odstapienie-od-umowy-menu lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216
 29. Zwrot produktów w stanie niezmienionym powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. O zachowaniu terminu decyduje data nadania.
 30. W przypadku odstąpienia od umowy, bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi Klient.
 31. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia zamówionego towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedacę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 32. Adres dla celów zwrotów i reklamacyjnych to siedziba Sprzedawcy.
 33. Zwrot wynagrodzenia nastąpi w terminie czternastu dni w formie w jakiej nastąpiła zapłata. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 34. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 35. Sprzedawca bez wcześniejszego uzgodnienia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 36. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. Decyzja odmawiająca uznania reklamacji przesyłana jest na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie zostanie uzgodniony z Klientem telefonicznie lub e-mailem.
 37. Zmiany niniejszego regulaminu nie mają wpływu na zobowiązania stron związane z wcześniej zawartymi umowami kupna-sprzedaży.
 38. W przypadku sądowego rozstrzygania sporów, właściwość miejscowa zostanie ustalona na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne do działania witryny, inne zapewniają wygodę użytkownikowi.

Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Pamiętaj, że jeśli się nie zgodzisz, pewne funkcje witryny nie będą już dostępne.